Here is the Lamb of God.


John 1:29-34

New International Version
1:29 The next day he saw Jesus coming toward him and declared, “Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world!

1:30 This is he of whom I said, ‘After me comes a man who ranks ahead of me because he was before me.’

1:31 I myself did not know him; but I came baptizing with water for this reason, that he might be revealed to Israel.”

1:32 And John testified, “I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it remained on him.

1:33 I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit descend and remain is the one who baptizes with the Holy Spirit.’

1:34 And I myself have seen and have testified that this is the Son of God.”

Please make sure you read the notes before you join our prayer
Open this page for some helpful questions that may guide you pray the Lectio Divina

4 Responses to “Here is the Lamb of God.”

 1. Gejtu Farrugia says:

  Dettalji Interessanti:

   Il-Vanġelju tal-Ħadd li ġej, il-Knisja tidher bħal qed tirrepeti l-Vanġelju tal-Ħadd li għadda – il-Magħmudija ta’ Ġesu’. Jista’ jkun li din ir-ripetizzjoni għandha skop. Ġwanni jagħmilha iktar ċara mis-sinottiċi (it-tlett vanġelji l-oħra), li t-tifsira teoloġika’ tal-magħmudija trid tkun mistħarrġa fil-manifestazzjoni ta’ Ġesu’ bħala qaddej ta’ Alla

   Dawn il-versi fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Ġwann jippreżentaw lil Ġwanni l-Battista jagħti xhieda ċara li Ġesu’ hu l-Messija li kien ilu tant mistenni. Huwa kien profeta u l-missjoni tiegħu kienet li jħejji t-triq għall-Messija.

   L-Evanġelista Ġwanni ma jiddiskrevix id-dettalji tal-magħmudija ta’ Ġesu’ kif jagħmlu l-Evanġelisti l-oħra. Minflok jagħżel li jiffoka fuq dettal prinċipali wieħed u t-tifsira tiegħu. Dak li jgħid il-Battista: ‘Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu’.

   Ġwanni l-Evanġelista jurina lil Ġesu’ bħala l-milja tal-profezija ta’ Isaija fuq il-Qaddej Sofferenti f’Isaija K. 35 fejn fil-vers 7 il-Qaddej Sofferenti hu mqabbel ma’ ‘ħaruf meħud għall-qatla’.

   Fil-vers 30 Ġwanni l-Battista jagħmel kumment ieħor li jitfa’ ħafna dawl fuq Kristu meta jgħid ‘għax kien qabli’. Bħala bniedem, Ġwanni kien twieled qabel Ġesu’, F’Luqa 1: 36 l-anġlu Gabriel jgħid lil Marija li hi kellha twelled lil Ġesu’ u li Eliżabetta, omm Ġwanni, diġa’ kellha sitt xhur tqala.

   Imma niftakru li Ġwanni l-Evanġelista jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jgħid li Ġesu’ kien jeżisti ma’ Alla qabel il-ħolqien tad-dinja. ( Ġw. 1: 1-3).

   Interessanti ninnutaw li f’dan l-ewwel kapitlu tal-Vanġelju tiegħu, Ġwanni l-Evanġelista jagħti t-titli kollha ta’ Ġesu’. Ġesu’ huwa Il-Ħaruf ta’ Alla, l-Kelma, l-Iben ta’ Alla, Iben il-Missier, Iben Ġuzeppi, Bin il-Bniedem, Sultan ta’ Izrael….etc. Mikejja dan hu ried ikun Qaddej.

  ============= =================== =============

  Riflessjoni:

  DAN HU L- ĦARUF TA’ ALLA – ĠESU’ QADDEJ U SALVATUR
  Isaija 49: 3, 5-6; 1Korintin 1: 1-3; Ġwanni 1: 29-34

  Il-qari tal-lum jitkellem fuq żewġ affarijiet: l-Identita’ ta’ Ġesu’ u l-Missjoni ta’ Ġesu’.

  Hemm bżonn li nkunu nafu min hu Ġesu’, jekk irridu nkunu dixxipli tiegħu. Hemm bżonn li nkunu nafu x’inhi l-missjoni tiegħu, jekk irridu nkunu dixxipli TAJBIN. Għaliex dixxiplu tajjeb huwa wkoll appostlu. Dixxiplu huwa dak li jimxi wara, jew isegwi l-imgħallem tiegħu. Mill-banda l-oħra, appostlu huwa dak li jġib jew iwassal il-messaġġ mis-superjur tiegħu. Id-dixxiplu Nisrani mhux biss isegwi l-Vanġelju ta’ Ġesu’, imma jgħin oħrajn jisimgħuh u jaċċettawh.

  Min hu Ġesu’? Illum narawh, fir-‘role’ ta’ qaddej u fl-istess ħin ta’ Sid (Mulej). Il-Vanġelju tal-lum jitkellem fuq Ġesu’ li jkun mgħammed minn Ġwanni l-Battista. Hekk kif Ġesu’ jersaq, Ġwanni jxandru lid-dixxipli tiegħu: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.” Għaliex Ġesu’ jiġi msejjaħ il-Ħaruf ta’ Alla? Dan it-titlu jirreferi għall-oriġini tal-festa kbira Lhudija tal-Għid. Skont it-tradizzjoni, Alla kien ħeġġeġ lil Farawni biex iħalli l-poplu ta’ Alla jitlaq mill-Eġitu. Kien hemm serje ta’ kastigi kull darba li l-Farawni jerġa’ lura mill-wegħda li jħalli l-Lhud jitilqu. L-aħħar u l-ikbar kastig kien il-qtil ta’ kull l-ewwel tifel imwieled fl-Eġittu. Din hija l-ikbar ġrajja li tista’ tgħinna nifhmu l-ħidma ta’ Ġesu’ fostna, bħala qaddej u salvatur.

  Biex il-Lhud ma’ jolqothomx il-kastig, ġew imġiegħla li jċappsu l-bibien tad-djar tagħhom bid-demm tal-ħaruf. Meta l-anġlu tal-Mulej ikun għaddej, huwa kien jibqa’ sejjer fejn kien jara l-bibien imċappsa bid-demm, u l-wild il-kbir kien jiġi salvat mill-kastig. Il-Farawni għaraf it-telfa tiegħu u kellu jħalli l-Lhud jitilqu. F’dak il-lejl qabel li l-Lhud telqu mill-Eġittu, taħt it-tmexxija ta’ Mose’, huma kellhom ikla kbira – l-Ikla tal-ħaruf. Il-ħaruf għalhekk sar is-sinjal u s-simbolu tal-ħelsien tal-poplu ta’ Alla mill-jasar u l-oppressjoni.

  Din il-ġrajja kbira tal-Esodu – il-ħruġ mill-Eġittu, kienet u hija mfakkra fl-ikla tal-Għid, li Ġesu’ ċċelebra mad-dixxipli tiegħu fl-Aħħar Ċena, u li għadha tiġi ċċelebrata mil-Lhud madwar id-dinja. Imma għalina – u din hija t-tifsira ta’ Ġwanni l-Battista, Ġesu’ huwa l-Ħaruf il-ġdid li jġib il-ħelsien mill-ħakma tal-ħażen u d-dnub. M’ihiex koinċidenza li l-mewt tiegħu seħħet fil-Għid tal-Lhud. Hu ssagrifika’ lilu nnifsu għall-maħfra tad-dnubietna. Ħelisna permezz tal-mewt tiegħu, u sar l-Għid il-ġdid għalina. U tana li naqsmu miegħu l-qawmien tiegħu għall-ħajja eterna.

  Ġesu’ seta’ jagħmel dan għaliex, kif għidt qabel, huwa l-Mulej u fl-istess ħin, il-qaddej. Għaliex hu l-Mulej, għandu s-setgħa li jaħfrilna dnubietna, għaliex hu qaddej, aċċetta li jissagrifika’ ħajtu għalina. U mhux biss huwa l-qaddej tagħna, huwa l-ħabib tagħna. Kif qal lid-dixxipli tiegħu fl-Aħħar Ċena – “m’hemmx imħabba akbar min din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu, u nsista magħhom li d-dixxipli tiegħu huma l-ħbieb tiegħu u mhux qaddejja tiegħu. Iktar minn hekk, Ġesu’ huwa ĦUNA l-kbir.

  Ta’ min jistudja ftit lil Ġwanni l-Battista. Innutaw ftit, li Ġwanni, u mhux Ġesu’ huwa l-persunaġġ ċentrali ta’ dan il-Vanġelju. M’hemmx azzjoni waħda jew kelma waħda minn għand Ġesu’, imma biss Ġwanni jitkellem fuqu. Mela, għaliex Ġwanni l-Battista huwa daqshekk importanti li kellu jagħti bidu għal dawn il-Ħdud Ordinarji tas-sena liturġika’? Forsi, Ġwanni jista’ jkun ta’ eżempju għalina llum?

  Ġwanni l-Battista jitkellem hekk fuq Ġesu’: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli.” Issa aħna nafu li Ġesu’ u Ġwanni jiġu minn xulxin. U nafu mill-Vanġelju ta’ San Luqa li Ġwanni hu akbar minn Ġesu’ madwar sitt xhur. Imma Ġesu’ huwa akbar fid-dinjita’ u l-grad (status). Għaliex, qabel ma Ġwanni kien imnissel, Ġesu’, il-Kelma ta’ Alla, diġa’ kien jeżisti.

  Ġwanni jgħidilna li ‘ma kienx jafu’. Qabel, ma kienx jaf l-identita’ vera ta’ Ġesu’. Meta Ġwanni jgħid li ma kienx jaf lil Ġesu’, kien qed jirreferi għar-realta’ moħbija tad-divinita’ ta’ Ġesu’. Imma l-Ispirtu s-Santu f’dak il-mument wera lil Ġwanni n-natura vera ta’ Ġesu’. Ġwanni għaraf sew lil Ġesu’, u xehed għalih meta qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Jien stess qabel, ma kontx nafu, imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli, fuq minn tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod fuqu, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”.

  Imbagħad jagħmel id-dikjarazzjoni tiegħu ta’ fidi. “Jien stess rajt u tajt xhieda li dan huwa l-Iben ta’ Alla”. Kif nistgħu nkunu ċerti li Ġesu’ huwa verament Kristu, l-Iben ta’ Alla? L-Ispirtu s-Santu jgħarrafna l-Ġesu’ permezz tad-don tal-fidi. Alla jagħtina l-Ispirtu tiegħu biex nifhmu iżjed il-misteru kbir u l-pjan ta’ Alla li jgħaqqad kollox f’Ibnu, il-Mulej Ġesu’ (Efesin 1: 10). Inti tfittex li tikber fl-għarfien u fl-imħabba tal-Mulej Ġesu’?

  Ġesu’, wieqaf fl-ilma tax-xmara qalb il-midinbin. Huwa Alla, imma ġie biex iservina, biex jilliberana, biex ikun wieħed minna. U jitlobna biex naħdmu miegħu bl-istess mod – biex inkunu d-dawl fid-dinja ta’ madwarna u nservu lill-oħrajn. Ġesu’ huwa d-dawl tad-dinja. U jrid li kull persuna tesperjenza s-salvazzjoni tiegħu. Irid li kull persuna tkun tista’ tidħol fis-Saltna ta’ Alla. Irid li kull persuna tesperjenza l-Verita’, l-imħabba u l-ħelsien tal-Vanġelju. Il-missjoni ta’ Ġesu’ hija, li jġib lura lill-popli kollha tad-dinja lejn Alla l-Missier – il-Ħallieq – L-Alfa u l-Omega.

  Il-Missjoni ta’ Ġesu’ hija l-missjoni tagħna, biex inkunu neċessarjament Insara tajba jeħtieġ li nkunu evanġelizzaturi tajba. Id-dmir tagħna mhux biss li nsalvaw lilna nfusna, imma li naqsmu l-fidi tagħna mal-oħrajn, ngħinuhom li jgħarfu ‘l Ġesu’ u t-tagħlim tiegħu u jesperjenzaw l-imħabba ta’ Alla.

  Fejn nistgħu nagħmlu dan? Fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-parroċċa u fil-komunita’ tagħna. Bħal Ġwanni l-Battista, rridu nkunu l-messaġġiera ta’ Ġesu’ biex flimkien ma’ Ġesu’, nistabbilixxu s-Saltna tiegħu fid-dinja, speċjalment fil-parti fejn ngħixu l-ħajja tagħna ta’ kuljum.

 2. Fr. Paul Fenech says:

  Etiquette demands that when somebody introduces himself to you, you respond by introducing yourself to him.
  Today, John the Baptist introduces Jesus to his disciples… and to us.
  He does not even tell them His name. After all, introducing someone only by telling his name, you will not be telling much about him. The name is very important, but that is the least thing about who you are.
  John, instead, introduces Jesus by saying quite a lot about His identity: “the Lamb of God who takes away the sin of the world; I saw the Spirit descending… on him; the one who baptizes with the Holy Spirit;” and most important of all: “this is the Son of God”.
  Now etiquette demands that the disciples of John and we introduce ourselves to Jesus.
  In fact, later on John the Evangelist, one of the disciples of John, tells us that he and his brother James, left John and went to follow Jesus. And when Jesus felt them walking behind Him, He turned around and asked them: “What do you want?”, in other words: “Who are you? Why are you following me?” You know what? For one reason or another, they did not introduce themselves. Instead they asked Him: “Where do you live, Master (or Rabbi)?” Could it be they did not know themselves enough to introduce themselves to Him?
  And you? How are you going to react? John has just introduced Jesus to you. What are you going to tell Jesus? Are you going to introduce yourself to Him? Do you know who you are?
  This morning, as I was preaching, a catechist told me: “But Jesus knows already very well who we are”. It is true, but the fact that Jesus knows who we are does not solve our problem if we ourselves do not know who we are.
  This is the point: if you do not know who you are, and if you believe that Jesus knows very well who you are, then you should go to Him. He will not only continue to reveal Himself to you, but He will also reveal yourself to you.
  This explains why there are so many people who have a great problem of identity. They do not know who they are. They are waiting for someone that can introduce Jesus to them. Only then would they realize how much they do not know themselves. In itself, that would be the first revelation of Jesus to them.

 3. […] Etiquette demands that when somebody introduces himself to you, you respond by introducing yourself to him. Today, John the Baptist introduces Jesus to his disciples… and to us….read more […]

 4. Georgina Ebejer says:

  Very well explained Fr. Paul. Thank you for teaching us all this. The more I learn , the
  more I realise how much I still need to learn.

  Good day & God bless you.

Leave a Reply

January 2018
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031