Tempted by the Devil.


Matthew 4:1-11

New International Version
4:1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

4:2 He fasted forty days and forty nights, and afterwards he was famished.

4:3 The tempter came and said to him, “If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.”

4:4 But he answered, “It is written, ‘One does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.'”

4:5 Then the devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple,

4:6 saying to him, “If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written, ‘He will command his angels concerning you,’ and ‘On their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone.'”

4:7 Jesus said to him, “Again it is written, ‘Do not put the Lord your God to the test.'”

4:8 Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor;

4:9 and he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and worship me.”

4:10 Jesus said to him, “Away with you, Satan! for it is written, ‘Worship the Lord your God, and serve only him.'”

4:11 Then the devil left him, and suddenly angels came and waited on him.

Please make sure you read the notes before you join our prayer
Open this page for some helpful questions that may guide you pray the Lectio Divina

One Response to “Tempted by the Devil.”

 1. Gejtu Farrugia says:

  L-ewwel Hadd tar-Randan – Mattew 4: 1-11.

  Dettalji interessanti:
   Il-Vanġelu tal-lum dejjem jiddeskrivi t-tentazzjonijiet ta ‘Ġesù fid-deżert. Tindika’ b’mod ċar rabtiet mat-temi tar-Randan: is-sawm, il-penitenza, ir-rikonċiljazzjoni ma’ Alla u ma’ ħutna l-bnedmin.
   Ġesu’ jagħmel erbgħin jum fid-deżert. Erbgħin hu sinifikanti bħala żmien ta’ tħejjija fit-Testment il-Qadim. Ifakkarna f’Mose’ li sam erbgħin jum fuq il-Muntanja Sijon (Eżodu 34:28) u l-Lhud li għaddew erbgħin sena fid-deżert qabel ma daħlu fl-Art Imwiegħda (Dewt. 8:2-3, 29:5-6)
   Il-lum l-istorja tal-vanġelju issegwi minnufih il-magħmudija ta ‘Ġesù u l-istqarrija mill-Missier bħala “l-Iben il-Maħbub” tiegħu, li lilu rridu nisimgħu.
   Id-dgħjufija tal-Ewwel Ġenituri tagħna – simbolu ta ‘dgħjufija tagħna – Ġesù u dak kollu li jfisser għalina għall-ħajja tagħna.
   Mhuwiex neċċesarjament għalina li nifhmu kemm l-istorja ta’ Adam u Eva jew l-esperjenza ta’ Ġesù ma’ Satana, bħala strettament storiċi. Dawn l-istejjer huma primarjament li jwassluna biex nistqarru veritajiet importanti għalina.
   Hemm kuntrast qawwi bejn Ġesù fl-Evanġelju u l-Ewwel Ġenituri tagħna fil-Ġnien ta ‘Eden’ (l-Ewwel Qari), filwaqt li l-Tieni Qari jgħaqqad l-avvenimenti tnejn: kien id-dnub tal-Ewwel Ġenituri tagħna li ġab miegħu l-miġja ta ‘Ġesù biex iġib mill-ġdid ir-relazzjoni tagħna ma ‘Alla.

  ==========================

  NEGĦLBU T-TENTAZZJONI L-Ewwel Ħadd tar-Randan ‘A”

  Ġenesi. 2: 7-9,16-18,25, 3: 1-7, Salm 51: 3-6,12-14; Rumani. 5: 12-19, Mattew 4: 1-11.
  Ninnutaw li Ġesù jiġi meħud fid-deżert mill-Ispirtu. L-iskop huwa mhux biex imexxih lejn il-ħażin, imma bħala prova tal-ħila tegħu għall-missjoni li ried iwettaq. Se jfalli bħalma fallew l-Ewwel Ġenituri tagħna? Jew se juri lilu nnifsu li hu den tal-missjoni li ngħatatlu?
  Ġesù, bħal Mose’ qablu, kien sajjem għal 40 ġurnata. Waħdu fid-deżert mingħajr ikel, bil-ġuħ, dgħajjef u vulnerabbli. Issa huwa ż-żmien għax-Xitan li jagħmel xi ħaġa. It-tliet tentazzjonijiet imissu l-identità ta ‘Ġesù bħala l-Iben ta’ Alla, li ġiet murija matul il-magħmudija tiegħu. “Dan huwa Ibni l-Maħbub li fih insib l-għaxqa tieghi.” Ix-Xitan jibda: “Jekk inti l-Iben ta ‘Alla, għaliex ma tużax il-poteri divini tiegħek u tagħmel dan il-ġebel isir ħobż?” Alla tema’ lil-Lhud ‘l manna fid-deżert. Żgur li kien kapaċi jitma’ lill-Ibnu stess. Għaliex ma jieħux din l-opportunità biex jipprova li hu veru l-Iben ta’ Alla?
  Importanti li nirrealizzaw li l-tentazzjonijiet kollha – u dawn tal-lum, mhumiex eċċezzjoni – jiġu fuqna taħt l-iskuża ta ‘xi tip ta’ tjubija. Ebda persuna f’sikkitha ma tagħżel purament il-ħażin, jekk ma tidhirx li xi ħaġa ta’ benefiċċju pożittiv se toħroġ minnha. F’kull wieħed minn dawn it-tliet provi llum, Ġesù qed jiġi mġiegħel jagħmel xi ħaġa li jidher li ssaħħaħ il-missjoni tiegħu bħala Mulej u Salvatur. Għall-ewwel prova, Ġesu’ jirrispondi lix-Xitan b’silta mill-Iskrittura: “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix”. L-hena veru ma tikkonsistix fil-ħtiġijiet materjali li jissodisfaw lilna nfusna, iżda fl-identifikazzjoni tagħna nfusna totalment mal-viżjoni tal-ħajja, li Alla jagħtina permezz ta’ Ġesù. Barra minn hekk, għal Ġesù li jibdel il-ġebel fil-ħobż kien ikun qed juri nuqqas ta’ fiduċja fil-providenza tal-Missier li jara l-ħtiġijiet kollha li Ġesu’ għandu bżonn għall-missjoni u l-ħajja tiegħu.
  It-tieni prova tax-Xitan hija li jġib lil Ġesu’ fuq l-għolja tat-Tempju (il-post fejn jgħammar Alla). Hawnhekk żgur li se jieħu ħsieb lil Ibnu. “Jekk inti l-Iben ta’ Alla inxteħet minn hawn”. Ġesù wera l-fiduċja f’Alla l-Missier li ma bidilx il-ġebel f’ħobż, għalhekk issa huwa ċ-ċans li jipprova dik il-fiduċja.
  Żewġ argumenti konvinċenti: (i) Alla mhux se jippermetti li Ġesu’ jweġġa’. Issa huwa x-Xitan li b’mod makakk jislet mill-Iskrittura, u jgħidlu: “Huwa jordna lil anġli tiegħu biex jiġu jsalvawk, biex ma taħbatx riġlejk ma xi ġebla”. Alla jwiegħed kura providenzjali fil-kors normali ta’ ħajjitna, imma qatt ma jwiegħed interventi sopranaturali, meta nagħmlu xi affarijiet li jkunu bla sens. “Alla jieħu ħsieb ta’ dawk li jieħdu ħsieb tagħhom infushom.” San Injazju ta’ Loyola qal u ta parir: “Agħmel affarijiet bħallikieku kollox jiddependi fuq Alla u xejn fuqek nnifsek, u fl-istess ħin, bħallikieku kollox jiddependi fuqek nnifsek u xejn fuq Alla.”
  (ii) Jekk Ġesù jaqbeż u b’miraklu jsalva, kulħadd se jkun jaf l-oriġini divina tiegħu u se jemmnu fih. U hawn Ġesù jikkwota l-Iskrittura, “Iġġarrabx lill-Mulej, Alla tiegħek.” Il-fidi vera hija fiduċja totali, mhux ‘dubju li jfittex għall-provi’.
  Wara l-falliment tal-ewwel żewġ tentattivi, Satana issa jwaqqa’ l-qerq kollu tiegħu. Hu jieħu ‘l Ġesù fuq muntanja għolja u jurih is-saltniet tad-dinja. “Dan kollu jkun tiegħek jekk tinżel tadurani”. Mhux dan li jrid Ġesu’, li jġib is-saltniet kollha f’Saltna waħda tiegħu? Mhux dak hu l-iskop tal-ħajja kollha tiegħu? Dan, naturalment, huwa ftehim impossibbli. Ma jagħmel ebda sens għad-dinja kollha li tissottometti ruħha għal Ġesù bħala Mulej, u mbagħad għal Ġesù nnifsu li jissottometti ruħu għax-Xitan. Għalina, madankollu, huwa ftehim li aħna wkoll dejjem nippruvaw nagħmlu f’ħajjitna: li nappartjenu lil Alla u nagħmlu minn kollox biex niksbu l-affarijiet li rridu: ġid materjali, suċċess, infittxu l-glorja, inkunu rikonoxxuti f’għajnejn l-oħrajn….
  IL-bniedem ta’ żmienna laħaq is-sema b’idejh. Iżda falla fl-aktar ħaġa mportanti: ma rnexxilux jagħti sens ‘l ħajtu u ‘l qagħda tiegħu fid-dinja. Fi kliem ieħor, ma rnexxilux jgħix ferħan u fil-paċi miegħu nnifsu u ma’ sħabu. Ipprova jibni mingħajr Alla, u mingħajr Alla, falla. Hemm rabta bejn l-inkwiet li jaħkem id-dinja ta’ żmienna u l-inkwiet l-ieħor, li jinsab wisq aktar fil-fond – fil-qalb tal-bniedem. Miġbud ‘l hawn u ‘l hinn minn dak li jħajru, sikwit jagħmel dak li ma jridx u jħalli dak li għandu jagħmel. Għalhekk il-bniedem jinsab maqsum fih innifsu, u minn hawn ġejjin il-firdiet fis-soċjeta’.
  Liema ħajja li rridu nagħżlu? Ġesù jpoġġiha differenti f’okkażjoni oħra: “X’jiswielu l-bniedem li jakkwista d-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu?” X’jista’ wieħed jagħti għal dik ir-relazzjoni fil-fond ma’ Alla, li għaliha aħna twelidna?
  Ġesù assolutament jirrifjuta l-offerta: “Itlaq minni ja Xitan!”. Din tfakkarna f’dawk il-kelmiet li Ġesu’ qal lil Pietru: “Itlaq ja Xitan!” Fil-fatt, dawn it-tlett tentazzjonijiet huma verament simboli ta’ provi reali li nsibu fil-ħajja ta’ Ġesù. Ġesù jipproduċi kwantitajiet kbar ta’ ħobż f’żewġ okkażjonijiet, iżda mhux għalih innifsu imma pjuttost biex jitma’ ‘l dawk bill-ġuħ. Huwa ċaħad it-talbiet mill-avversarji tiegħu biex jipprova min kien, billi jwettaq xi sinjali impressjonanti. Huwa qal li l-uniku sinjal ikun biss il-mewt tiegħu stess u l-qawmien.
  Wara waħda mill-ġrajjiet tat-tkabbir tal-ħobż (fl-Evanġelju ta’ Ġwanni), huwa kellu l-folla ħdejh, li riedu jagħmluh Sultan. Minflok, huwa ħarab lejn il-muntanji jitolb lil Missier u ġabar id-dixxipli tiegħu fid-dgħajsa, u f’nofs maltempata tahom xi ħaġa oħra x’jaħsbu dwarha – ‘IL-ĦAJJA’. Ġesù jgħaddi tliet provi kollha u jkompli jagħmel dan matul il-ħajja kollha tiegħu sal-mument tal-mewt tiegħu.
  Fil-ġnien tal-Ġetsemani, huwa jitlob biex jiġi meħlus mill-kruha tal-passjoni, iżda mbagħad iwarrab il-biża tiegħu stess ta ‘tbatija u mewt u jaċċetta r-rieda tal-Missier. Fuq is-salib hu jagħmel l-għajta d-disprata: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?” U ftit wara, f’rieda sħiħa, jgħid: “F’idejk jien nerħi ruħi”. It-triq tal-Missier hija l-uniku triq li twassal lilu – u lilna wkoll – għall-ħajja eterna, li qatt ma tispiċċa – fejn hemmhek jixxotta kull demha minn għajnejna.

Leave a Reply

February 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728