Her sins, which were many, have been forgiven

Luke 7:36-8:3

New International Version
7:36 One of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went into the Pharisee’s house and took his place at the table.

7:37 And a woman in the city, who was a sinner, having learned that he was eating in the Pharisee’s house, brought an alabaster jar of ointment.

7:38 She stood behind him at his feet, weeping, and began to bathe his feet with her tears and to dry them with her hair. Then she continued kissing his feet and anointing them with the ointment.

7:39 Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, “If this man were a prophet, he would have known who and what kind of woman this is who is touching him–that she is a sinner.”

7:40 Jesus spoke up and said to him, “Simon, I have something to say to you.” “Teacher,” he replied, “Speak.”

7:41 “A certain creditor had two debtors; one owed five hundred denarii, and the other fifty.

7:42 When they could not pay, he canceled the debts for both of them. Now which of them will love him more?”

7:43 Simon answered, “I suppose the one for whom he canceled the greater debt.” And Jesus said to him, “You have judged rightly.”

7:44 Then turning toward the woman, he said to Simon, “Do you see this woman? I entered your house; you gave me no water for my feet, but she has bathed my feet with her tears and dried them with her hair.

7:45 You gave me no kiss, but from the time I came in she has not stopped kissing my feet.

7:46 You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment.

7:47 Therefore, I tell you, her sins, which were many, have been forgiven; hence she has shown great love. But the one to whom little is forgiven, loves little.”

7:48 Then he said to her, “Your sins are forgiven.”

7:49 But those who were at the table with him began to say among themselves, “Who is this who even forgives sins?”

7:50 And he said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.”

8:1 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. The twelve were with him,

8:2 as well as some women who had been cured of evil spirits and infirmities: Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out,

8:3 and Joanna, the wife of Herod’s steward Chuza, and Susanna, and many others, who provided for them out of their resources.

One Response to “Her sins, which were many, have been forgiven”

 1. Gejtu Farrugia says:

  Punti Interessanti:

   IL-passaġġ tal-lum huwa wieħed mill-iktar xeni li jolqtok fil-Vanġelju kollu. Ma jidhirx li huwa l-istess inċident kif irrakkontat fil-vanġelji ta’ Mattew u ta’ Mark.

   Ukoll fi Ġwanni, dan l-inċident hu rrakkontat li ġara fid-dar ta’ Martha, Marija u Lazzru, fejn Marija hija, li ferrat iż-żejt fuq ras Ġesu’.

   Hija storja li tinsab fil-Vanġelju ta’ Luqa biss, u b’xi mod, hija ftit stramba kif ma tidhirx fl-oħrajn ukoll. Forsi għal xi wħud, speċjalment il-Lhud, kienet xi ftit perikoluża il-mod kif ġiet interpretata, għaliex hija storja ta’ ċertu emozzjoni u Ġesu’ kien involut sew fiha fil-mod kif esponiha. (Luqa)

   Interessanti li Luqa bħal Mattew u Mark, ma jsemmix l-isem tal-mara. Luqa, biex jikkuntrastaha mal-Fariżej, jintroduċiha bħala mara midinba, li n-natura eżatt tad-dnub tagħha mhux magħruf. Fit-Tradizzjoni, ta’ spiss identifikawha ma’ Marija ta’ Magdala, li f’dan it-test mhemm l-ebda evidenza.

   Luqa jagħtina storja ta’ żewġ midjunin. Din isservi bħala punt ta’ riflessjoni fuq ir-rabta bejn il-kunċett tal-“maħfra” kif applikata għad-dejn u d-dnub.

   Il-parabbola sservi wkoll bħala eżempju tal-attitudni tal-mara u ta’ Xmun il-Fariżej lejn Ġesu’. Xmun juri l-falliment tiegħu fl-ospitalita’, filwaqt li l-azzjoni tal-mara turi l-istat tal-maħfra li rċeviet.

   IL-kelma Fariżew tfisser “wieħed separat”, jiġifieri wieħed maqtugħ mill-popolin. Fiż-żmien Ġesu’ kienu madwar 6,000 li kienu mxerrdin mal-Palestina. Jgħallmu fis-sinagogi u jaraw lilhom innfushom bħala mudelli reliġjużi. Kienu l-gwardji tal-liġi u l-osservanza tagħha. Kienu jikkonsidraw l-interpretazzjonijiet u r-regolamenti imħaddma mit-tradizzjoni bħala li għandhom l-istess awtorita’ bħall-Iskrittura.

   Interessanti li Luqa li fl-aħħar ta’ dan il-passaġġ, isemmi grupp ta’ nisa li jagħmlu tajjeb anke minn buthom, biex fl-imkien ma Ġesu’ u d-dixxipli jivjaġġaw u jgħinuhom f’dak li hemm bżonn. Għal Ġesu’ mhemmx distinzjoni bejn irġiel u nisa, sinjuri u fqar. Kulħadd imsejjaħ għad-dixxipulat.

  ===================================================================================

  ALLA JAĦFER GĦAX IĦOBB; AĦNA NĦOBBU GĦAX ĠEJNA MAĦFURA

  Il-Ħdax il-Ħadd matul is-Sena – 2Samuel 12: 7-10, 13; Gal. 2: 16, 19-21; Luqa 7: 36-8:3

  Smajna li Fariżew li kien jismu Xmun, kien imħeġġeġ ħafna li jkollu lil Ġesu’ jiekol għandu. Jekk l-intenzjoni li jistieden lil Ġesu’ kienitx onesta jew le mhix ċara. Forsi raha bħala privileġġ li jkollu ‘l Ġesu’ f’daru, jew sempliċiment ried jaħtaf xi opportunita’ biex jisfida ‘l Ġesu’ fuq xi tagħlim jew imġieba tiegħu? Hu x’inhu ‘l kas, Ġesu’ laqa’ l-istedina għall-ikla ma’ Xmun. Bħalma nafu, Ġesu’ ma kienx jagħżel in-nies li jistednuh. Kien jaċċetta li jmur għand kulħadd, kemm sinjuri u kemm fqar, Fariżej jew pubblikani.

  Mela mhix ċara dak li ġara wara kienitx xi ħaġa spontanja jew parti minn xi konġura biex ipoġġu lil Ġesu’ f’posizzjoni ambigwa fejn seta’ kien jiġi akkużat. Min-naħa waħda kienet ftit stramba li mara bħal din setgħet tidħol f’dar ta’ fariżew mingħajr ma tiġi mwaqqfa, mill-banda l-oħra, l-iktar possibilta’ kerha u maħmuġa, bħalma ġraw f’okkażjonijiet oħra, ix-xenarju kollu kien ippjanat biex jimbarazzaw lil Ġesu’.

  Li jidher ċar hu, li l-intenzjonijiet tal-mara kienu sinċiera. Jgħidulna li kienet midinba. “Midinba” hawnhekk tista’ tirreferi għal xi immoralita’ pubblika’, aktarx kienet “mara tat-Triq”, protituta, jew tal-inqas, mara magħrufa għall-imġieba laxka tagħha. Kienet xewqana li tiltaqa’ ma’ Ġesu’ u semgħet li kien qed jiekol għand Xmun il-Fariżew. Għalhekk telqet, ġabet kaxxa tal-alabstru biż-żejt ifuħ u resqet lejn Ġesu’. nxteħtet quddiemu tolfoq u bid-dmugħ xarrbitlu saqajh, bdiet tixxuttahomlu b’xagħrha, tbuslu riġlejh u tferra ż-żejt fuq riġlejh.

  Xmun deher maħsud ħafna b’dik ix-xena. Ħaseb, li jekk Ġesu’ kien veru profeta, kien ikun jaf min hi dik il-mara li qed tmissu b’dak il-mod. Iżda l-Fariżew ma għarafx la t-tifsira tal-preżenza ta’ Ġesu’ u lanqas ir-raġuni għaliex Ġesu’ ħalla lil dik il-mara tesprimi l-imħabba tagħha b’dak il-mod. Baqa’ fil-livell ta’ dak li hu kien jistmerr: L-ebda mara ma segħtet tidlek riġlejn raġel jekk ma jkunx żewġha jew missiera.

  Ġesu’ jieħu l-inizzjattiva, ħareġ bi storja ta’ żewġ midjunin u jagħmel mistoqsija lil “Xmun: Min minnhom se jħobbu l-iżjed?” Xmun wieġbu: “Jidhirli jien li dak li ħafirlu l-iżjed”. “Sewwa għidt”, Qallu Ġesu’, “Min jinħafirlu ftit, ftitiħobb”.Hawn Ġesu’ jibqa’ sejjer u japplika’ din il-parabbola għas-sitwazzjoni ta’ dak il-ħin. Ried jagħti lezzjoni lil Xmun:

  “Dħalt f’darek u bewsa ta’ merħba ma tajtnix, ilma għal riġlejja ma tajtnix, u żejt biex tiddlikni ma tajtnix, iżda din ma waqfitx taħsilli riġlejja, tbusli u tiddlikli riġlejja.

  U għalhekk jiġi l-punt tal-istorja. Dnubietha, li kienu ħafna, ġew maħfura għax ħabbet ħafna. Ġesu’ jgħidilha: li l-fidi tagħha fejqitha u reġgħet għamlitha persuna sħiħa. Kienet il-fidi tagħha li fejqitha u l-indiema sinċiera li rebbħitilha il-maħfra. L-imħabba u d-dnub huma inkompatibbli – ma jistgħux jeżistu fl-istess persuna.

  F’dan il-mument, il-passat immorali tagħha kien totalment irrelevanti. Fis-soċjeta’ tagħna il-“ħżiena” jibqgħu mċappsin bit-tikketta għal omorhom, irrispettivament kemm ikunu tbiddlu. Alla ma jaħdimx b’dan il-mod. Dak li jimporta huwa x’qed nagħmel issa, kif qed inġib ruħi ma’ Alla u ma’ dawk ta’ madwari issa. Fortunatament, l-ideat ta’ Alla ta’ “fairness” mhumiex l-ideat tagħna.

  It-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin, imis il-qalba tal-Liturġija tal-lum: “Li jagħmel lill-bniedem iġġustifikat ma’ Alla, mhux li jkun ubbidjenti lejn il-liġi bl-opri, imma bil-fidi f’Ġesu’ Kristu.” Il-fidi mhix bħalma jaħsbu xi wħud, xi azzjoni ntelletwali. Hija azzjoni ta’ mħabba u fiduċja totali. Hemm ħafna li jitkellmu fuq ‘fidi’ bħala xi lista ta’ duttrina u preċetti. Il-ħsibijiet tagħhom mhumiex differenti minn dawk tal-Fariżej – intolleranti u ġudikanti u rari jitkellmu fuq l-imħabba. Fi żmienna u fil-Knisja nsibu nies bħal dawn li jaħsbu li jistgħu jassumu l-istess funzjoni ta’ awtorita’ ta’ intolleranza u ġudizzju.

  Jekk l-imħabba “agape” hija l-kelma għall-mod ta’ kif Alla jħobbna, il-fidi “fiduċja” hija l-mod ta’ kif aħna nirrispondu għal din l-imħabba. Alla jaħfer għax iħobb, aħna nħobbu għax ġejna maħfura.

  Fl-Evanġelju toħroġ ċara d-differenza bejn iż-żewġ tipi ta’ “reliġjożita`” , dik tal-Fariżej u dik ta’ Ġesu’. Waħda taqsam il-bnedmin f’żewġ kategoriji, it-“tajbin” u l-“ħżiena”; u r-reliġjon li għex Ġesu’, li tibni fuq is-sentiment tal-imħabba u l-ħniena lejn kulħadd u turi l-attenzjoni u l-imħabba ta’ Alla lejn il-bnedmin.

  Aħna ma nistgħux naraw lil Alla, ma nistgħux inkunu nafuh hekk ċar, imma ibbażat fuq ġrajjiet bħal din fl-Evanġelju, fejn Alla jiġi lejna fil-persuna umana ta’ Ġesu’, nagħmlu dik il-qabża ta’ fiduċja u nċedu lilna nfusna taħt il-kura u l-imħabba tiegħu – kif għamlet din il-mara midinba f’dik l-esperjenza ma’ Ġesu’. Ġesu’ huwa npinġi bħala ħabib tal-midinbin, tema kostanti ta’ San Luqa. Taċċetta l-Ġesu jfisser li tkun onest u sinċier li taċċetta l-pjan ta’ Alla tal-maħfra.

  1. Ġesu’ xandar l-Bxara t-Tajba tal-im]abba ta’ Alla miftuħa ghal kulhadd.
  Hemm periklu li l-Komunita’ tag]na teskludi li xi hadd minn hdanha?
  2. Rajta din il-mara? Il-Farizew ihares lejha u jaraha biss bhala midinba.
  Gesu’ jhares lejha u jaraha bhala midinba ‘soghbiena u niedma’.
  3. X’jara Gesu’ meta jhares lejna?
  4.. X’naraw ahna meta nharsu lejn l-ohrajn?

  Araw ukoll: Sam. 12: 7-13; Gal. 2: 16, 19-21; Mt 26:6-13; Mk 14: 3-9; Gw. 12: 1-8.

  Rodd hajr lil Alla li Gesu’ jahfer id-dnubiet taghna jekk nindmu u
  itlob bil-versi ta’ Salm 32, biex jghinek tifhem in-natura vera tal-grazzja.

  Ikkontempla s-sagrificju ta’ Gesu’ ghalik u d-don tal-mahfra ta’ Alla. Ahseb fuq xi jfisser li tghix ghal Alla mhux ghalik innifsek.

Leave a Reply

January 2018
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031